เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร


ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2561 15:34:56     อ่าน : 288

1.ประกาศกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

2.ประกาศแนวทางการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560

4.แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ

4.แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ

5.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ

5.แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะ

6.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม

6.หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม

7.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ

7.หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ