การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2561 14:02:53     อ่าน : 655

   

» ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

» แบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ดังนี้ 
  

 • แบบฟอร์มใบสมัคร

  ๑. แบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการสำนักของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

  ๒. หนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้าม

  ๓. หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแสดงเจตนาที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐