การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563


ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 10:03:31     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 17

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการสรรหา และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ข่าวล่าสุด

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2563

20/1/2563 10:03:57
5

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

20/1/2563 10:03:31
18

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2563

20/1/2563 10:02:26
11

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2563

20/1/2563 10:02:07
15

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563

20/1/2563 10:01:42
45

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

20/1/2563 10:01:02
16

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

20/1/2563 10:00:44
15

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ต่อผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562

20/1/2563 9:56:18
55

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

20/1/2563 9:55:56
45

การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

20/1/2563 9:55:15
48