การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 16:11:48     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 11

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และวิธีการสรรหาคณบดี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

เอกสาร/แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (เสนอไม่เกิน 3 ชื่อ)

11/12/2562 17:51:55
123

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ต่อผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9/12/2562 13:37:33
8

การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ต่อผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9/12/2562 13:36:49
11

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

6/12/2562 15:42:20
33

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

4/12/2562 16:43:25
29

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

4/12/2562 13:51:39
19

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

4/12/2562 10:13:47
42

การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2/12/2562 16:11:48
12

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

31/10/2562 15:52:45
68

การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29/10/2562 17:57:03
56