» อำนาจและหน้าที่
» ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
» กำหนดการประชุม
» แผนการดำเนินงาน
» สรุปผลการประชุมสภาฯ
» คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   ด้านต่างๆ 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
» กำหนดการประชุม
» รายงานการประชุม
» ทำเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำสั่งสภาฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» กำหนดการประชุม
» สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คู่มือการดำเนินงาน
» แบบแจ้งความจำนงการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ
 

» พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
   พ.ศ. ๒๕๖๐

» คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
» ประกาศสภามหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
» ระเบียบมหาวิทยาลัย

» แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และแบบรายละเอียดประวัติและผลงานฯ

» แบบคำร้องขอสำเนามติ/รายงานสภาฯ 
» แบบคำร้องขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำขอใช้บริการ