» อำนาจและหน้าที่
» ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
(นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์
» กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
» แผนการดำเนินงาน
» สรุปผลการประชุมสภาฯ
» คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ 
>> ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
» กำหนดการประชุม
» รายงานการประชุม
» ทำเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
» กำหนดการประชุม ปี ๒๕๖๒
» สรุปผลการประชุม
» คู่มือการดำเนินงาน
» แบบแจ้งความจำนงการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ
» พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
» คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ประกาศสภามหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์
(ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ดำรงตำแหน่ง)
» แบบคำร้องขอสำเนามติ/รายงานสภาฯ

» แบบคำร้องขอประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

» คำขอใช้บริการ

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์