» อำนาจและหน้าที่
» ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
» กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
» แผนการดำเนินงาน
» สรุปผลการประชุมสภาฯ
» คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   ด้านต่างๆ 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
» กำหนดการประชุม
» รายงานการประชุม
» ทำเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
» กำหนดการประชุม ปี ๒๕๖๑
» สรุปผลการประชุม
» คู่มือการดำเนินงาน
» แบบแจ้งความจำนง
การสนับสนุนทุนการศึกษาฯ

» พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf

» คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
» แบบคำร้องขอสำเนามติ/
รายงานสภาฯ
 
» แบบคำร้องขอประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
» คำขอใช้บริการ
ข่าวกิจกรรม